Adoptér et kystkulturminne

IMG_5949

Foto: Ivar Grydeland, Ekko, NRK P2

 

Som en del av kampanjen Adoptér et kystkulturminne har Kystlaget Trondhjem valgt prosjektet Sjølaksefiske med kilenot.  Dette fisket er med sin over 100-årige historie et godt eksempel på immateriell kulturarv der tradisjoner og metoder fremdeles beherskes og holdes i hevd av et minkende antall fiskere langs kysten.  Kilenotfisket foregår langs hele kysten og er et sesongfiske om sommeren der laksenota skal røktes og holdes åpen i meget strengt regulerte tidsperioder. Gjennom utallige generasjoner har sjølaksefiske vært viktig for sjølbergingen langs Norges kyst. Det er lenge siden de første fangstredskaper ble satt i sjøen, redskaper som var temmelig lik noen av de som er i bruk i dag. Det er i dag ca 1000 registrerte sjølaksefiskere i Norge. Antallet går sterkt nedover i takt med stadig strengere reguleringer og naturlig avgang. Strengere reguleringer fører også til liten eller ingen rekruttering.

Sjølaksefiskerne og deres fiskerettigheter er under sterkt press fra sportsfiskere og elveeiere som sammen med forvaltningsmyndighetene ønsker å fase ut sjølaksefisket til fordel for elvefisket. Elveeierne har en sterk lobbyorganisasjon som sammen med en effektiv mediastrategi  har hatt stor suksess med å sette sjølaksefiskerne i et dårlig lys. Sjølaksefiskerne består av jordnære kystfolk som har begrensede ressurser til å få gjennomslag i media. Det er derfor viktig at vi støtter og tar vare på denne levende delen av kystkulturen før den forsvinner for godt.

Ved å adoptere sjølaksefisket ønsker Kystlaget Trondhjem å løfte fram kystkulturen og kystbefolkningens rettigheter i samfunnet samtidig som vi kan legge til rette for formidling av kunnskap om sjølaksefisket. Kystlaget har innledet et samarbeid med sjølaksefiskere i Trondheimsfjorden og Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag der kystlagsmedlemmer kan få et innblikk i røkting av not og foredling av fangst (salting/røyking) samt at vi vil invitere sjølaksefiskere til å holde foredrag om notbruk og fangstmetoder i våre fora. Det er laget en temautstilling om kilenotfisket i Kystlagets lokaler på Fosenkaia.