Vedtekter

Sist oppdatert på Årsmøtet i 16. februar 2017.

Vedtekter for Kystlaget Trondhjem

1. Navn og arbeidsområde

Kystlaget Trondhjem har Trondheim og omegn som arbeidsområde.

2. Formål

Laget står tilsluttet Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme lokalt kystkulturarbeid i samsvar med disse formål.

Det skal legges vekt på:

 • å ta vare på og ta opp igjen kystkulturtradisjoner med særlig tilknytning til Trondheim.
 • å utvikle Fosenkaia som senter for kystkulturaktiviteter.
 • å fremme et trivselsskapende miljø omkring arbeidet.
 • å fremme samarbeid med andre lag, institusjoner og organisasjoner med beslektet formål.

3. Medlemskap

Alle medlemmer av Forbundet KYSTEN i Trondheim og omegn, blir medlemmer av Kystlaget Trondhjem om de ikke reserverer seg. Rådsmøtet kan også etter å ha vurdert alle forhold som kan ha betydning reservere seg mot enkeltpersoners medlemskap. Andre medlemmer av Forbundet KYSTEN kan bli medlemmer etter henvendelse til laget. Personlige medlemmer gis rett til å bruke lagets fasiliteter.

4. Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes i andre halvdel av februar hvert år og innkalles skriftlig senest 15. januar. Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende, og gjøres tilgjengelig for alle medlemmer sammen med årsmelding og regnskap senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet vedtar dagsorden med alminnelig flertall. Stemmerett har medlemmer som er innmeldt innen 1. nov året før og innen samme dato har betalt kontingent for innmeldingsåret og har betalt kontingent for inneværende år som årsmøtet avholdes. Det er anledning til å stille med én fullmakt per oppmøtt deltaker på årsmøtet. Ved stemmelikhet har høvedsmann dobbeltstemme.

Foretak eller personer med interessefellesskap eller nære bånd til foretak med forretningsmessige interesser på Fosenkaia har ikke stemmeret i saker hvor det kan være tvil om habilitet i forhold til foretakets eller personlige særinteresser.

Årsmøtet skal:

 • velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • behandle årsmelding og regnskap for forrige år
 • behandle arbeidsplan og budsjett for inneværende år
 • behandle innkomne saker
 • velge styre og valgkomité
 • velge revisor
 • velge lagets representasjon

Foretak eller personer med interessefellesskap eller nære bånd til foretak med forretningsmessige interesser på Fosenkaia kan ikke inneha verv i styret for Kystlaget Trondhjem eller de aksjeselskaper som Kystlaget eier.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når flertallet i Rådsmøtet eller 1/3 av lagets medlemmer krever det. Det kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen. Innkalling som til ordinært årsmøte.

5. Rådsmøter

Rådsmøtet er et rådgivende organ. Rådsmøtet består av personene i styret, en representant for hver av aktivitetsgruppene/prosjektgruppene i laget og lagets studiekontakt. Alle lagets medlemmer har talerett på rådsmøtet. Viktige saker og saker av prinsipiell betydning behandles på rådsmøter. Høvedsmann/styret kaller inn til rådsmøter etter behov, dog minimum tre møter i en årsmøteperiode. Det innkalles med minst en ukes varsel.

6. Styret

Styret arbeider etter hovedlinjer vedtatt av årsmøtet i en arbeidsplan for året. Høvedsmann, Halskar, Skriver, Stuert, Skurbas og Kaibas utgjør styret. Det har ansvaret for drift av laget, planlegging, koordinering og kontakt utad. Halskar er lagets økonomiansvarlig. Skriver er ansvarlig for sekretærfunksjonen, utgivelse av Byblekka og laget web-sider. Stuert sørger for medlemspleie. Skurbas og Kaibas har ansvaret for drift og utvikling av henholdsvis skurene og kaia.

7. Grupper

Lagets medlemmer danner etter interesse og behov aktivitetsgrupper og prosjektgrupper av ulike slag. Nye grupper godkjennes formelt av årsmøtet. Inaktive grupper kan strykes av årsmøtet. Hver av gruppene velger selv en representant til Rådsmøtet. Gruppene avgir årsmelding og økonomioversikt til kystlagets årsmøte. Gruppenes styrer har selvstendig ansvar for gruppas økonomi.

8. Valg

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge høvedsmann, halskar, stuert, skriver, skurbas, kaibas og vara kaibas. I tillegg velges lagets studiekontakt, revisor og en valgkomité av tre medlemmer. Høvedsmann, halskar, skriver, stuert, kaibas, skurbas og vara kaibas velges for to år. Funksjonstiden skal være slik at aldri mer enn tre av disse kan være på valg av gangen. Kaibas og vara kaibas velges annethvert år. Lagets studiekontakt og revisor velges for to år. Valgkomité velges for 3 år, hvor et medlem er på valg hvert år. Valgkomiteen har også ansvar for å foreslå kandidater til styrene for de aksjeselskap som Kystlaget Trondhjem eier.

9. Suspensjon og eksklusjon

Medlem som ved atferd eller på annen måte virker eller medvirker til å skade Kystlaget Trondhjems målsetting eller tillitsvalgte, kan av Styret suspenderes for kortere eller lengre tid. Dette gjelder også alvorlige brudd på lagets vedtekter og øvrig reglement. Avgjørelsen skal varsles vedkommende med angivelse av årsak til suspensjon. Suspensjonen kan ankes inn for Årsmøtet. Årsmøtet kan etter forslag fra Styret og ett Rådsmøte ekskludere medlemmer etter å ha vurdert alle forhold som kan ha betydning.

10. Oppløsning

Årsmøtet kan med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter bestemme at laget skal oppløses. Dersom laget vedtas oppløst, overføres alle lagets eiendeler og midler på det tidspunkt laget vedtas oppløst til Forbundet KYSTEN med eventuell henstilling om hvordan disse skal disponeres. Landsstyret i Forbundet KYSTEN fatter beslutning om disponering av midlene.

11. Endring av vedtekter

Ordinært årsmøte kan endre vedtektene unntatt punkt 10 med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring skal være lagt fram for Rådsmøtet minst to uker i forveien.